Wat geloven wij ?

Uitgangspunt is de Bijbel, het onfeilbare Woord van God (2 Tim.3:16; 1 Petr.2:19) en de op de Bijbel gefundeerde algemene en gereformeerde belijdenisgeschriften.

Algemene belijdenisgeschriften zijn: De apostolische Geloofsbelijdenis (De twaalf artikelen van ons ongetwijfeld christelijke geloof), de geloofsbelijdenis van Nicea (325) en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
De gereformeerde belijdenisgeschriften - Drie Forlumieren van Enigheid: De Nederlandse Geloofsbelijdenis (37 artkelen, 1561). de Heildelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels of de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten(1618/1619).

In de prediking wordt de nadruk gelegd op de persoonlijke toepassing van het heil door de Heilige Geest in het leven van een mens, van een zondaar , op de noodzaak van wedergeboorte, geloof en bekering. Het gaat om een schriftuurlijke (wat is de Boodschap van de Bijbel)-bevindelijke (toepassing van het heil, ervaring van het heil) prediking.

Noodzakelijk? Ja, omdat we allemaal rekenschap af moeten leggen van ons leven op het moment van ons sterven. Het is hemel of hel; altijd bij de Heere te mogen zijn, of altijd buiten Zijn gemeenschap.
De Heere wil niet onze ondergang, maar ons behoud, redding, zaligheid! Zie op Mij en wordt behouden! De nodiging tot het heil komt tot iedereen van ons, jong en oud!