Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Ds. W.A. Zondag

Datum: zondag, augustus 08, 2021 14:30 - 16:00
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 25: 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 25: 5
 • Mattheus 15: 21-28
 • Psalm 43: 1, 2 en 3
 • Psalm 43: 4 en 5
 • Psalm 103: 5

Tekst: Mattheus 15: 21-28

Thema: Hoe een onwaardige tot Jezus gaat:

 1. Haar nood
 2. Haar verwachtin
 3.  Haar beproeving
 4.  Haar aanhouden
 5. Haar geloof  
 • Citaat: “Deze tekst, die zwanger is van vrije genade, vertoont ons een aanmerkelijk wonder. En omdat Christus hier op een verheven wijze werkzaam is en hier ook veel is van Christus' nieuwe schepping, een bloem geplant en bevochtigd door Christus' eigen hand, een sterk geloof in een beproefde vrouw, vereist het een tot oplettendheid en tot een gebogen hart. Want deze tekst roept tot een ieder, die Jezus Christus zoekt: Kom en zie”. Samuel Rutherford, De beproeving en zegepraal van het geloof.

   

  Geloofsbelijdenis: Dordtse Leerregels Artikel 1 paragraaf 16

  Die het levend geloof in Christus, of het zeker vertrouwen des harten, den vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, den roem in God door Christus, in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, en nochtans de middelen gebruiken, door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden, wanneer zij van de verwerping horen gewagen, noch zichzelven onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar den tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen, en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degenen, die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, Hem alleen te behagen, en van het lichaam des doods verlost te worden, en nochtans in den weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen, als zij wel wilden; aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat Hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen, en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degenen, die God en Christus den Zaligmaker niet achtende, zichzelven aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren.

 •  Hond

           Afbeelding: Jezus vergelijkt de vrouw met een 'hondeke

 1.  De afkomst van de vrouw (Kanaänitische) heeft voor ons ook een geestelijke betekenis. Leg dat eens uit.

 2. De vrouw komt met haar nood tot Christus. Waarom zegt dit komen iets over de prediking zoals verwoord in Rom. 19: 17 “Zo is dan het geloof uit het  gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. Betrek hierbij ook de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, artikel 3.

 3. Wat zegt de nood van de ziekte van haar dochtertje (bezeten door de  uivel) over onze geestelijke nood?

 4. Waaruit blijkt dat de vrouw verwachting heeft van de Heere Jezus als de beloofde Messias? Is het uitspreken van deze verwachting al ‘geloof’?

 5. Hoe noemt het formulier voor het Heilig Avondmaal deze verwachting?

 6. De Heere Jezus beproeft de vrouw op verschillende manieren en in totaal drie keer. Benoem deze drie beproevingen eens.

 7. Wat kunnen wij leren van deze (schijnbare) afwijzing? Wat zegt de Heidelberg Catechismus hierover in Zondag 5? Waarom leert de Heilige Geest zondaren dat ze de genade niet ‘waard’ zijn?

 8. Waarom lag er een bemoediging in het beeld van de ‘hondjes’ en de ‘kruimels’ voor de vrouw?

 9. De Zaligmaker prijst het geloof van de vrouw. Hij noemt het een groot geloof. Waarom?

 10. Augustinus hield eens een preek over de Kananese vrouw en gaf die als titel:  ‘Hoe een hond een vrouw werd’. Leg dat eens uit.

   Voor de jongste kinderen:

 11. Waarom kwam de Kananese vrouw naar de Heere Jezus? Wie was er ziek?

 12. Heeft de Heere Jezus meteen antwoord aan de vrouw gegeven?

 13. Waarom niet? Antwoord: a) Hij vond de vrouw niet aardig,

                                           b) de vrouw had al genoeg gekregen,

                                           c) Hij wilde de vrouw beproeven (nagaan of ze zou ‘aanhouden’).

 14. Wat is dat ‘aanhouden’?

     Antwoord: dat is blijven bi……………….. om hu…………… 

Collecten:

  1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
  2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
  3. Evangelisatie eigen gemeente: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

  • Met de Scipio app
  • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
  • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)
  • Achterin de kerk

Doorzoek agenda