Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Ds. W.A. Zondag

Datum: zondag, augustus 16, 2020 10:00 - 11:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

  • Psalm 73: 12
  • Wet des Heer5en
  • Psalm 73: 13
  • Mattheus 13: 44-58 (tekst vers 44)
  • Psalm 52: 5, 6 en 7 
  • Psalm 17: 7 en 8
  • Psalm 73: 14

Collecten:

Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
Scholen Amerika/Canada (BN): IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

  • Met de Scipio app
  • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
  • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)

 

 

Tekst: Mattheus 13 vers 44:
Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft,
en koopt dienzelven akker.

Thema: Een schat in de akker:
1) Verborgen
2) Gevonden
3) Gekocht

Citaat:
“Roem wereld uw schatten. Gij kunt niet bevatten. Hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens rijkdom ik ken. Nu ben ik de Zijne. Zijn goed is het mijne. Dat maakt mij zo rijk”. H. Van Alpen.

Leestip:
Markus 10: 13-31 (rijke jongeling)
Lukas 17: 20-37 (leven willen behouden)
Jesaja 55 (komen als een arme zondaar)

Belijdenis: HC Zondag 6 (vraag en antwoord 19)
Vraag: Maar wie is deze Middelaar, Die tegelijk waarachtig God
en een waarachtig, rechtvaardig mens is?
Antwoord: Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is.

 

Gespreksvragen:

1. Het Koninkrijk der hemelen staat in een contrast met een aards koninkrijk.
Wat is het grote verschil tussen deze koninkrijken? Wat moesten de discipelen leren (vgl. Math. 5: 3, Joh. 18:36)?

2. Waarom sprak de Heere Jezus in de vorm van gelijkenissen? Waarom is het een verkeerde gedachte dat dit een gemakkelijke manier van onderwijzen is? Zie o.a. Matth. 13:11.

 3. Waarom vertelde Jezus zowel een gelijkenis over de schat in de akker als de parel van grote waarde?
Is er (enig) verschil?

4. Hoe moeten wij de schat in de aarde geestelijke verstaan?
Zie o.a. 1 Petr. 1:3-5.

5. De schat lag verborgen en werd plotseling gevonden. Hoe kunnen mensen plotseling op deze schat, tijdens de erediensten
of thuis, stuiten? 

6. De vinder in de gelijkenis verbergt de schat weer in de aarde en gaat alles verkopen om de schat te kunnen kopen.
We zien de gelijkenis van de schat in de akker wel toegepast in de geschiedenis van de ‘rijke jongeling’. Leg dat eens uit.

7. De rijkdom was een boezemzonde voor de jongeman. Het was een ‘sta-in-de-weg’ om het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
Wat zou Jezus tegen u en jou zeggen?
Wat moet u of jij weg doen?

8. Leg uit wat er staat in Math. 5: 31:
“En indien uw rechterhand u ergert, houw ze af en werp ze van u;
want het is u nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam
in de hel geworpen worde.”

9. Wat was bij Paulus de ‘sta in de weg’ volgens zijn schrijven aan de gemeente van Filippie?
Welke omstandigheden noemt hij heel duidelijk uit zijn leven op grond waarvan hij dacht verdienstelijk te zijn voor God? 

10. Paulus zegt in Filippenzen 3 vers 7 dat hij alles schade en drek heeft moeten leren achten om de uitnemendheid van de kennis van Christus. En in vers 8 zegt hij dat hij dat nog steeds doet. Waarom moet hij dat ook na zijn bekering nog doen?

 

Voor de jongste kinderen:

1. Vond je het een mooi verhaal, de gelijkenis van de schat in de akker?
Waarom wel of niet?

2. Heb jij wel eens iemand zien zoeken naar een schat in de grond met een metaal-detector? Wat zoekt zo iemand? Antwoord:
a) hij zoekt appels,
b) hij zoekt oude munten en zo,
c) hij zoekt een konijn.

3. Waarom is de Heere Jezus een ‘schat in de akker’?
Antwoord: omdat Hij ons alles kan g…..……… en wil za…………… ma…………

4. Welke spullen ging de man in de gelijkenis verkopen?
Waarom deed hij dat?

5. De rijke jongeling vond zijn mooie spullen belangrijker dan de Heere Jezus.
Welk speelgoed is voor jou heel belangrijk?

 

Doorzoek agenda