Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 09 december 2018 - 19:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

  • Psalm 103: 1 en 3
  • Geloofsbelijdenis
  • Johannes 6: 43-71
  • Psalm 42: 1, 3 en 5
  • Heidelbergse Catechismus Zondag 29
  • Psalm 132: 9, 10 en 11
  • Psalm 111: 3

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie
  3. Bouwfonds

HC Zondag 29

Vraag 78: Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus?

Antwoord: Neen; maar gelijk het water in den Doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, noch de afwassing der zonden zelve is (waarvan het alleen een Goddelijk waarteken en verzekering is), alzo wordt ook het brood in het Avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar den aard en de eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus Jezus genaamd wordt.

Vraag 79: Waarom noemt dan Christus het brood Zijn lichaam en den drinkbeker Zijn bloed, of het Nieuwe Testament in Zijn bloed, en Paulus de gemeenschap des lichaams en bloeds van Christus ?

Antwoord: Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak; namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook Zijn gekruisigd lichaam en Zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwigen leven gevoed worden; maar veelmeer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk Zijns waren lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met den lichamelijken mond tot Zijn gedachtenis ontvangen; en dat al Zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk onze eigene is, als hadden wij zelven in onzen eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeggedaan.

 

Thema: Christus in het Heilig Avondmaal:

1.  De aanwezigheid van Christus

2.  Het onderwijs van Christus

3.  De verzekering van Christus

 

Leestip:

Mattheus 26: 14-35 (instelling HA) / 1 Korinthe 10 (eten van geestelijke spijze)

Citaat:

“Moeten zij die in de staat der ongevoeligheid zijn gesteld, zich van het gebruik van het Heilig Avondmaal, van het gehoor van het Goddelijke Woord en van de gebeden onthouden, omdat zij menen of twijfelen geen geloof te hebben? Geenszins! Want God moet met gestadig verlangen gezocht worden, al is het ook, dat het gevoel van Zijn nabijheid niet wordt gesmaakt. Daarenboven wordt door deze middelen het leven des geestes onderhouden, evenals een mens spijze nuttigt om het leven te behouden, al is het ook dat hij er geen smaak van heeft en er ook geen begeerte toe gevoelt”.

Gisbertus Voetius.

Gedicht:

O Spijze die ons uit de hemel is gegeven!

O drank die eens gesmaakt de smaak vermeren doet!

O spijze die ons tot in ’t ander leven voedt!

O drank die krachtelijk de doden geeft het leven!

 

O Spijze die ons niet laat aan de aarde kleven,

Maar proeven dat de Heer is liefelijk en zoet!

O milde hemelsdauw, veel beter als de vloed

Die uit de harde steen was eenmaal opgedreven!

 

O Manna, afgedaald van Godse hoge hand!

O zoete druiventros uit het beloofde land,

Vervult mijn hert en mond met uwen lof en prijze!

 

Klimt opwaarts, o mijn ziel, dit zichtbare verlaat,

’t Is uwen bruidegom die u alleen verzaadt,

Wiens bloed is waarlijk drank, wiens vlees is waarlijk spijze.

 

Jacobus Revius.

 

Gespreksvragen:

1 Geef eens het verband tussen HC Zondag 28, 29 en 30 aan.

2 Waarom wordt er in HC Zondag 29 zoveel aandacht gevraagd voor de tekenen in het HA? Verklaar dat eens tegen de discussies die speelden tussen o.a. de Rome, Luther, Zwingli en Calvijn.

3. Wat leerde Rome en in hoeverre is de reactie van Zwingli een ‘overreactie’ op Rome te noemen? En in hoeverre ging Luther weer teveel mee met Rome?

4. Wat gebeurt er met de brood en de wijn op het moment dat de predikant de zegen uitspreekt?

5. Welk onderwijs geeft Christus Zelf over de tekenen in het HA? Wat is de verhouding met de tekenen in het Pascha?

6.  Overdenk de formule eens die tijdens het breken van het brood en het zegenen van de drinkbeker wordt uitgesproken. Raakt het u/jou?

7. Bij ons breekt de dienaar het brood en deelt het. Het kan ook anders: brood gebroken en op een schaal gelegd en vervolgens wordt de schaal doorgegeven. Bespreek de ‘voordelen’ en ‘nadelen’ eens van beide opties.

8. In de verwijstekst 1 Kor. 10: 3-4 wordt gesproken over ‘de steenrots was Christus’. Waarom wordt deze tekst aangehaald in HC 29 als het gaat om de tekenen in het HA?

9. Welke verzekering wil Christus in de tekenen van het HA aan Zijn kinderen geven?                                     Lees over de verzekering van het geloof ook eens Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10. Welke zaken worden daar over de zekerheid van het geloof (verkiezing) genoemd?Zoeken in kalender